Gizlilik Politikamız

EGE GAZ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Ege Gaz A.Ş (“Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işliyor ve koruyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’na uygun olarak;

 • Şirketimiz ve Şirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bulunduğu iştirakleri ve bağlı kuruluşları (“Çolakoğlu Grubu Şirketleri”) tarafından sunulan/tedarik edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi/tedarik edilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi,
 • Açık rızanızın varlığı halinde sunulan/tedarik edilen ürün ve hizmetler ile ilgili olarak tarafınız ile iletişime geçilmesi, Şirketimizin, Çolakoğlu Grubu Şirketleri’nin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ve Çolakoğlu Grup Şirketleri’nin müşteri/tedarikçi/iş ortağı (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, (itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler ve benzeri)
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimiz prensip ve politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, şirketimiz ve Çolakoğlu Grup Şirketleri tarafından sunulan/tedarik edilen ürün ve hizmetlerden faydalanılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, müşteri memnuniyetini artırmak, müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizi ile çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Şirketimizin, Çolakoğlu Grubu Şirketlerinin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirkete ait yerleşkelerin fiziksel güvenliğini sağlamak ve denetimini yapmak,
 • Bilgi sistemleri süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Şirketimiz prensip ve politikalarının yürütülmesi, hukuki ve sözleşmesel sorumluluklarının temini amaçlarıyla basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması
EgeGaz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, aşağıda listeli yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:

 • Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları, iştirakleri, bağlı kuruluşları,
 • Gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Şirketimize ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve şirketler,
 • İş ortakları, tedarikçiler, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz birimleri, ilişkili olduğumuz grup şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verilerinizin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da
bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit eden gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.egegaz.com.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak, başvuru formunun imzalı bir nüshasını Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:16 Kat:Z Kavacık, Beykoz, İstanbul adresine kimliğinizi gösteren belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya başvurunu formunu egegaz@hs02.kep.tr adresli kayıtlı elekronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih belirterek  iletilmesi önerilmektedir.

Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna Şirketimizin www.egegaz.com.tr adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz.


Veri Sorumlusu:
EGE GAZ A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 404404
Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sk. No: 1 İç Kapı No: 6 Beykoz / İSTANBUL
www.egegaz.com.tr